I. Definicje.

1. Polityka Prywatności Danych Osobowych – niniejsza Polityka, określająca zakres i cele przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą, w związku z korzystaniem z usług serwisu lub składaniem zamówienia w sklepie online.
2. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://knefle.pl za pośrednictwem którego Kupujący może dokonywać zakupów określonych produktów.
3. Serwis – serwis dostępny pod adresem https://knefle.pl , za pomocą którego Kupujący może przeglądać zawartość serwisu https://knefle.pl, lub skontaktować się ze Sklepem.
4. Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „Knefle” Andrzej Kaźmierczak, NIP: 945-222-62-56; REGON: 271964423 woj. ŚLĄSKIE, pow. Katowice, gm. Katowice, , ul. Goździków, nr 16A, 40-748, poczta Katowice.
5. Osoba, której dane dotyczą – osoba fizyczna, która przy korzystaniu z Serwisu lub Sklepu podaje dane osobowe w celu realizacji zamówienia, zapisu na newsletter, kontaktu przez formularz kontaktowy.
6. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie zamówienia w formie elektronicznej dostępnego na stronie internetowej Sklepu, w tym zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego treści.
7. Kupujący – osoba fizyczna lub prawna, która składa zamówienie w sklepie online Sprzedawcy.
8. Newsletter – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Serwisie przez Sprzedawcę, polegająca na wysyłaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.
9. Formularz kontaktowy – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę, umożliwiająca wysłanie zapytania przez Kupującego do Sprzedawcy za pomocą dedykowanego formularza na stronie Sklepu.
10. Przetwarzanie danych – wykonywanie jakiejkolwiek operacji na danych osobowych, jak zbieranie danych, modyfikowanie danych, archiwizowanie danych, czy usuwanie danych.
11. Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

II. Postanowienia ogólne.

Mając na uwadze ochronę prywatności osób fizycznych, których dane mogą być przez Sprzedawcę przetwarzane w związku z korzystaniem z usług świadczonych w Serwisie lub składaniem zamówienia w Sklepie wprowadzono niniejszą politykę prywatności. Osoba, której dane dotyczą pozna najważniejsze informacje, które dotyczą zasad przetwarzania jej danych osobowych, a także praw przysługujących jej w związku z przetwarzaniem. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną. Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, administrator danych wdrożył wewnętrzne polityki bezpieczeństwa danych, do których stosowania zobowiązani są wszyscy pracownicy i współpracownicy. Dostęp do danych osobowych ograniczony jest wyłącznie do osób upoważnionych, które zobowiązane są do zachowania danych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy. Polityka prywatności dotyczy wszystkich osób korzystających ze Sklepu i usług świadczonych w Serwisie, w szczególności:

 • osób przeglądających zawartość Serwisu lub ofertę Sklepu,
 • osób składających Zamówienia w Sklepie,
 • osób zamawiających usługę bezpłatnej subskrypcji (Newsletter),
 • osób kontaktujących się z Sprzedającym za pośrednictwem formularza kontaktowego, telefonicznie lub mailowo.

III. Cele i zakres przetwarzania danych.

Dane osobowe gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. w szczególności poprzez:

 • podanie Sprzedawcy danych przez telefon,
 • podanie Sprzedawcy danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
 • wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania przez Formularz na stronie Sklepu,
 • wypełnienie formularza Zamówienia w Sklepie,
 • wypełnienie formularza zapisu na newsletter,

Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 • realizacja Zamówienia w Sklepie i przysługujących osobie praw z tym związanych – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO i jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu i Sklepu – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO – jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • wysyłki Newslettera i związanych z nim informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła na to swoją dobrowolną zgodę, np. podczas składania zamówienia osoba dodatkowo zapisała się na newsletter. Sklep wysyła newsletter wyłącznie osobom, które potwierdziły swoją subskrypcję i wyraziły chęć otrzymywania informacji handlowych, marketingowych, nowości i promocji Sklepu,
 • marketingu własnych produktów i usług Sklepu – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych.

Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia Usług lub realizacji złożonego Zamówienia w Sklepie:

 • w przypadku złożenia zapytania przez Formularz kontaktowy: dane identyfikacyjne, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę w treści wiadomości,
 • w przypadku złożenia Zamówienia, złożenia formularza odstąpienia od umowy, czy reklamacji: imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane rozliczeniowe, adresowe i identyfikacyjne podmiotu, na który została wystawiona faktura,
 • w przypadku zamówienia newslettera: imię i adres poczty elektronicznej,

Podanie danych jest niezbędne dla złożenia i realizacji Zamówienia, udzielenia odpowiedzi ze strony Sklepu. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację zamówienia i kontaktu. W przypadku zamówienia Newslettera podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do jego wysyłki.

IV. Okres przetwarzania danych.

Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.

 • przez okres niezbędny do realizacji umowy i udokumentowania Zamówienia, jego wykonania,
 • przez okres niezbędny do realizacji praw i roszczeń administratora danych lub osoby, której dane dotyczą, jak okres gwarancji i/lub rękojmi, okresy przedawnienia roszczeń,
 • przez okres wynikający z innych przepisów prawa, jak rozliczenie podatkowe, czy wystawienie paragonu/faktur,
 • do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą.

V. Odbiorcy danych.

 • Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom realizującym obsługę płatności elektronicznych (imoje) – w zależności od wyboru Kupującego.
 • Dane osobowe osób korzystających z Usług Sklepu nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.
 • Dane mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania określonych usług, wykonywanych na zlecenie Administratora danych, a zwłaszcza podmiotom realizującym w jego imieniu:
 • obsługę księgową Sklepu (dane na dowodach zakupu i fakturach),
 • usługi hostingu strony www, serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane,
 • automatyzacji newsletter (e-mail, imię),

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą.

 • prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania – w tym celu należy skontaktować się z Administratorem danych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą – w przypadku Newslettera. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,
 • prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym), o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony okres czasu, np. ordynacja podatkowa,
 • prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą i dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do niepodlegania automatycznego profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,
 • prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, czy kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, możesz skontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie Serwisu.

VIII. Postanowienia końcowe.

Administrator Danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności, w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób korzystających z Serwisu lub Sklepu. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie poprawki do powyższego zapisu. Aktualna polityka prywatności będzie zawsze umieszczona na stronie Sklepu. Administrator zaleca zapoznanie się z aktualnie obowiązującą polityką prywatności.