Jesteś tutaj:

polityka prywatności

I. Definicje

Polityka Prywatności Danych Osobowych – niniejsza Polityka, określająca zakres i cele przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą, w związku z korzystaniem z usług serwisu lub składaniem zamówienia w sklepie online.

 • Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem knefle.pl za pośrednictwem którego Kupujący może dokonywać zakupów określonych produktów.
 • Serwis – serwis dostępny pod adresem knefle.pl , za pomocą którego Kupujący może przeglądać zawartość serwisu knefle.pl, lub skontaktować się ze Sklepem.
 • Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych
 • Osoba, której dane dotyczą – osoba fizyczna, która przy korzystaniu z Serwisu lub Sklepu podaje dane osobowe w celu realizacji zamówienia, zapisu na newsletter, kontaktu przez formularz kontaktowy.
 • Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie zamówienia w formie elektronicznej dostępnego na stronie internetowej Sklepu, w tym zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego treści.
 • Kupujący – osoba fizyczna lub prawna, która składa zamówienie w sklepie online Sprzedawcy.
 • Newsletter – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Serwisie przez Sprzedawcę, polegająca na wysyłaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.
 • Formularz kontaktowy – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę, umożliwiająca wysłanie zapytania przez Kupującego do Sprzedawcy za pomocą dedykowanego formularza na stronie Sklepu.
 • Przetwarzanie danych – wykonywanie jakiejkolwiek operacji na danych osobowych, jak zbieranie danych, modyfikowanie danych, archiwizowanie danych, czy usuwanie danych.
 • Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

II. Postanowienia ogólne

Mając na uwadze ochronę prywatności osób fizycznych, których dane mogą być przez Sprzedawcę przetwarzane w związku z korzystaniem z usług świadczonych w Serwisie lub składaniem zamówienia w Sklepie wprowadzono niniejszą politykę prywatności. Osoba, której dane dotyczą pozna najważniejsze informacje, które dotyczą zasad przetwarzania jej danych osobowych, a także praw przysługujących jej w związku z przetwarzaniem. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną. Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, administrator danych wdrożył wewnętrzne polityki bezpieczeństwa danych, do których stosowania zobowiązani są wszyscy pracownicy i współpracownicy. Dostęp do danych osobowych ograniczony jest wyłącznie do osób upoważnionych, które zobowiązane są do zachowania danych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy. Polityka prywatności dotyczy wszystkich osób korzystających ze Sklepu i usług świadczonych w Serwisie, w szczególności:

 • osób przeglądających zawartość Serwisu lub ofertę Sklepu,
 • osób składających Zamówienia w Sklepie,
 • osób zamawiających usługę bezpłatnej subskrypcji (Newsletter),
 • osób kontaktujących się z Sprzedającym za pośrednictwem formularza kontaktowego, telefonicznie lub mailowo.

III. Podmiot przetwarzający dane osobowe

​Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w Serwisie jest: Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „Knefle” Andrzej Kaźmierczak, NIP: 627-101-65-36; REGON: 271964423 woj. ŚLĄSKIE,  40-748 Katowice, ul. Goździków 16a, e-mail a.kazmierczak@knefle.pl, telefon: +48 501 665 200

IV. Cele i zakres przetwarzania danych

Dane osobowe gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. w szczególności poprzez:

 • podanie Sprzedawcy danych przez telefon,
 • podanie Sprzedawcy danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
 • wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania przez Formularz na stronie Sklepu,
 • wypełnienie formularza Zamówienia w Sklepie,
 • wypełnienie formularza zapisu na newsletter,

Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 • realizacja Zamówienia w Sklepie i przysługujących osobie praw z tym związanych – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO i jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu i Sklepu – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO – jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • wysyłki Newslettera i związanych z nim informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła na to swoją dobrowolną zgodę, np. podczas składania zamówienia osoba dodatkowo zapisała się na newsletter. Sklep wysyła newsletter wyłącznie osobom, które potwierdziły swoją subskrypcję i wyraziły chęć otrzymywania informacji handlowych, marketingowych, nowości i promocji Sklepu,
 • marketingu własnych produktów i usług Sklepu – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych.

Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia Usług lub realizacji złożonego Zamówienia w Sklepie:

 • w przypadku złożenia zapytania przez Formularz kontaktowy: dane identyfikacyjne, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę w treści wiadomości,
 • w przypadku złożenia Zamówienia, złożenia formularza odstąpienia od umowy, czy reklamacji: imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane rozliczeniowe, adresowe i identyfikacyjne podmiotu, na który została wystawiona faktura,
 • w przypadku zamówienia newslettera: imię i adres poczty elektronicznej,

Podanie danych jest niezbędne dla złożenia i realizacji Zamówienia, udzielenia odpowiedzi ze strony Sklepu. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację zamówienia i kontaktu. W przypadku zamówienia Newslettera podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do jego wysyłki.

IV. Cele i zakres przetwarzania danych

V. Okres przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.

 • przez okres niezbędny do realizacji umowy i udokumentowania Zamówienia, jego wykonania,
 • przez okres niezbędny do realizacji praw i roszczeń administratora danych lub osoby, której dane dotyczą, jak okres gwarancji i/lub rękojmi, okresy przedawnienia roszczeń,
 • przez okres wynikający z innych przepisów prawa, jak rozliczenie podatkowe, czy wystawienie paragonu/faktur,
 • do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą.

VI. Odbiorcy danych

 • Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom realizującym obsługę płatności elektronicznych (imoje) – w zależności od wyboru Kupującego.
 • Dane osobowe osób korzystających z Usług Sklepu nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.
 • Dane mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania określonych usług, wykonywanych na zlecenie Administratora danych, a zwłaszcza podmiotom realizującym w jego imieniu:
 • obsługę księgową Sklepu (dane na dowodach zakupu i fakturach),
 • usługi hostingu strony www, serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane,
 • automatyzacji newsletter (e-mail, imię),

VII. Prawa osób, których dane dotyczą

 • prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania – w tym celu należy skontaktować się z Administratorem danych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą – w przypadku Newslettera. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,
 • prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym), o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony okres czasu, np. ordynacja podatkowa,
 • prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą i dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do niepodlegania automatycznego profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,
 • prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, czy kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, możesz skontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie Serwisu.

XIII. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Administrator Danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności, w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób korzystających z Serwisu lub Sklepu. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie poprawki do powyższego zapisu. Aktualna polityka prywatności będzie zawsze umieszczona na stronie Sklepu. Administrator zaleca zapoznanie się z aktualnie obowiązującą polityką prywatności.

Pamiętaj, główną działalnością to sprzedaż hurtowa naszych produktów.

Wolumen sprzedaży hurtowej zaczyna się od kilkuset sztuk.
Proponowane ceny w sklepie internetowym knefle.pl są cenami dla klienta indywidualnego, detalicznego.

Nasze ceny maleją wraz ze wzrostem zamówienia. Dla naszych i przyszłych partnerów biznesowych mamy przygotowane specjalne oferty.

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem hurtowym możesz wysłać zapytanie poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie lub zadzwoń do nas na:

Udzielimy wszelkich informacji. Możesz również zostawić nam wiadomość, oddzwonimy jak tylko będzie to możliwe.

Każdy guzik ma swoją historię! Staramy się, aby nikt o niej nie zapomniał.